Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 魏NGỤY
Hán

NGỤY- Số nét: 18 - Bộ: QUỶ 鬼

ON
KUN魏い たかい
  • Cao. Nguyên là chữ "nguy" 巍.
  • Nước "Ngụy" 魏 (220?265), nay thuộc vào nam tỉnh Hà Nam 河南 và phía tây tỉnh Sơn Tây 山西.
  • Nhà "Ngụy" 魏 (220-265). Tào Phi 曹丕 cướp ngôi nhà Hán 漢 lên làm vua gọi là nhà "Ngụy". Sau mất về nhà Tấn 晉. Dến đời Dông Tấn 東晉 lại có "Dông Ngụy" 東魏 (534-550) và "Tây Ngụy" 西魏 (534-556).