Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 冕MIỆN
Hán

MIỆN- Số nét: 11 - Bộ: QUYNH 冂

ONベン, メン
KUN かんむり
  • Mũ miện. Từ quan đại phu trở lên được đội mũ miện.