Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罔VÕNG
Hán

VÕNG- Số nét: 08 - Bộ: QUYNH 冂

ONモウ, ボウ
KUN あみ
  罔る しいる
  ない
  • Cái lưới đánh chim đánh cá. Ngày xưa viết là 网, bây giờ hay viết là 網.
  • Giáng võng 降罔 giáng tội, mắc vào lưới tội.
  • Vu khống, lừa.
  • Không, dùng làm trợ từ. Như võng hoang vu du 罔荒于遊 chớ có chơi bời hoang đãng.
  • Không thẳng.