Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 衙NHA
Hán

NHA- Số nét: 13 - Bộ: SÁCH 彳

ONガ, ギョ, ゴ
  • Sở quan, ta gọi là "quan nha" 官衙 hay là "nha môn" 衙門 vì ngày xưa trước quân trường đều cắm lá cờ có tua như cái răng lớn, nên gọi là "nha môn".