Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 徂TỒ
Hán

TỒ- Số nét: 08 - Bộ: SÁCH 彳

ON
KUN徂く ゆく
  • Di.
  • Chết mất.
  • Dến, kịp.