Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 彭BÀNH,BANG,BÀNG
Hán

BÀNH,BANG,BÀNG- Số nét: 12 - Bộ: SAM 彡

ONホウ
  • Họ Bành, tên đất.
  • Một âm là "bang". Như "bang bang" 彭彭 lúc nhúc, chen chúc.
  • Lực lưỡng, tả cái dáng mạnh thịnh.
  • Lại một âm là "bàng". Như "bàng hanh" 彭亨 ràn rụa, đầy rẫy.