Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 峨NGA
Hán

NGA- Số nét: 10 - Bộ: SƠN, SAN 山

ON
KUN峨しい けわしい
  • Cao. Như nga quan bác đái 峨冠博帶 mũ cao đai rộng.
  • Nga mi 峨嵋 núi Nga Mi.