Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 峩NGA
Hán

NGA- Số nét: 10 - Bộ: SƠN, SAN 山

ON
KUN峩しい けわしい