Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 峙TRÌ
Hán

TRÌ- Số nét: 09 - Bộ: SƠN, SAN 山

ON
KUN峙つ そばだつ
  • Dứng trơ trọi.
  • Sắm đủ, súc tích.