Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 逅CẤU
Hán

CẤU- Số nét: 10 - Bộ: SƯỚC 辶

ONコウ
KUN逅う あう
  逅える まみえる
  • Giải cấu 邂逅 gặp gỡ, không hẹn mà gặp. Cùng nghĩa với chữ cấu 遘.