Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 辻xxx
Hán

xxx- Số nét: 05 - Bộ: SƯỚC 辶

ON
KUN つじ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
馬車 xxx MÃ XA xe ngựa
説法 xxx THUYẾT PHÁP sự thuyết pháp ngoài đường
xxx xxx sự chặt chẽ; gắn kết (về nội dung)
斬り xxx TRẢM việc giết khách qua đường để thử độ sắc của gươm mới
強盗 xxx CƯỜNG ĐẠO Kẻ cướp đường
xxx ĐƯỜNG Miếu thờ bên đường