Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 迚xxx
Hán

xxx- Số nét: 08 - Bộ: SƯỚC 辶

ON
KUN とても
  とて


Từ hánÂm hán việtNghĩa
xxx rất; cực kỳ