Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 怎CHẨM
Hán

CHẨM- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONシン, ソ
KUN いかで
  なんぞ
  • Tiếng trợ ngữ, nghĩa là thế nào. Như chẩm dạng 怎樣 nhường nào ?, chẩm ma 怎麼 thế nào ?, v.v.