Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恫ĐỖNG
Hán

ĐỖNG- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONドウ, トウ
KUN恫む いたむ
  • Dỗng hát 恫喝 dọa nạt. Lấy tiếng hão mà dọa nạt người.
  • Dau đớn, cũng như chữ đồng ?.