Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恆HẰNG
Hán

HẰNG- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONコウ
KUN恆に つねに
  わたる
  ひさし
  • (Tính) Lâu, bền, mãi mãi. ◎Như: hằng tâm 恆心 lòng không đổi. ◇Mạnh Tử 孟子: Vô hằng sản nhi hữu hằng tâm giả, duy sĩ vi năng 無恆產而有恆心者, 惟士為能 (Lương Huệ Vương thượng 梁惠王上) Không có của cải (sinh sống) bình thường mà có lòng thiện lâu bền thì chỉ có kẻ sĩ mới làm được.
  • (Tính) Thường, bình thường. ◎Như: hằng sản 恆產 của thường (nhà cửa, ruộng vườn). ◇Trang Tử 莊子: Thị hằng vật chi đại tình dã 是恆物之大情也 (Đại tông sư 大宗師) Đó là cái "tình lớn" của vật thường.
  • (Danh) Tên một quẻ trong Dịch Kinh 易經, tượng trưng cho sự lâu dài, không đổi.
  • (Danh) Ý chí bền bỉ, không đổi. ◇Luận Ngữ 論語: Nhân nhi vô hằng, bất khả dĩ tác vu y 人而無恆, 不可以作巫醫 (Tử Lộ 子路) Người nào không có ý chí bền bỉ (tâm tính hay thay đổi) thì không làm thầy cúng thầy thuốc được.
  • (Danh) Sông Hằng ở Ấn Độ. ◎Như: hằng hà sa số 恆河沙數 nhiều như số cát của sông Hằng (rất nhiều).
  • (Danh) Họ Hằng.
  • Một âm là cắng. (Danh) Mặt trăng vào tuần thượng huyền. Tuần trăng đầu tháng hình như cái cung dương gần căng gọi là cắng.
  • (Phó) Khắp, tục quen đọc là chữ căng.
  • Tục dùng như chữ hằng 恒.