Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 怙HỖ
Hán

HỖ- Số nét: 08 - Bộ: TÂM 心

ON
KUN怙む たのむ
  • Cậy, Kinh Thi 詩經 có câu vô phụ hà hỗ vô mẫu hà thị 無父何怙無母何恃 không cha cậy ai, không mẹ nhờ ai, vì thế nên tục gọi cha mẹ là hỗ thị 怙恃. Mất cha gọi là thất hỗ 失怙, mất mẹ gọi là thất thị 失恃.