Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恟HUNG
Hán

HUNG- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONキョウ
KUN恟れる おそれる
  • Sợ.