Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恪KHÁC
Hán

KHÁC- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONカク
KUN恪む つつしむ
  • Kính (lúc làm việc có ý kính cẩn).