Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恢KHÔI
Hán

KHÔI- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONカイ, ケ
KUN恢い ひろい
  • To lớn.
  • Lấy lại được. Vật gì đã mất lấy lại được gọi là khôi phục 恢復.