Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 忤NGỖ
Hán

NGỖ- Số nét: 07 - Bộ: TÂM 心

ON
KUN忤う さからう
  忤る もとる
  • Ngang ngược. Tục gọi kẻ bất hiếu là ngỗ nghịch 忤逆 nghĩa là kẻ không thuận theo cha mẹ vậy.