Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 忸NỮU
Hán

NỮU- Số nét: 07 - Bộ: TÂM 心

ONジク, ジュウ
KUN忸る はじる
  • Nữu ny 忸怩 thẹn thò (sắc mặt thẹn thò).