Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 怩NY
Hán

NY- Số nét: 08 - Bộ: TÂM 心

ON
  • Nữu ny 忸怩 thẹn thò (sắc mặt thẹn thò).