Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 怕PHẠ
Hán

PHẠ- Số nét: 08 - Bộ: TÂM 心

ONハク, ヒャク, ハ
KUN かしわ
  怕れる おそれる
  • Sợ.