Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 怫PHẬT,PHÍ
Hán

PHẬT,PHÍ- Số nét: 08 - Bộ: TÂM 心

ONフツ, ハイ, ヒ
  • Uất, phật uất 怫鬱 uất tức quá muốn làm cho toang ra.
  • Một âm là phí. Bừng bừng, tả cái sắc nổi giận.