Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恠QUÁI
Hán

QUÁI- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONカイ, ケ
KUN恠しい あやしい
  恠しむ あやしむ
  • Tục dùng như chữ quái 怪.