Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 忱THẦM
Hán

THẦM- Số nét: 07 - Bộ: TÂM 心

ONシン
KUN まこと
  • Thực. Như thầm khổn 忱悃 lòng thực, tình thực. Bầy tỏ ý mình với kẻ tôn quý gọi là hạ thầm 下忱 tình thực của kẻ dưới này.