Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 忖THỐN
Hán

THỐN- Số nét: 06 - Bộ: TÂM 心

ONソン
KUN忖る はかる
  • Nghĩ (nghĩ kĩ).