Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恂TUÂN
Hán

TUÂN- Số nét: 09 - Bộ: TÂM 心

ONジュン, シュン
KUN まこと
  • Tin.
  • Tuân tuân 恂恂 chắc chắn, tả cái dáng tin cẩn thực thà.
  • Tuân lật 恂慄 sợ hãi.
  • Vội.