Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 赳CỦ
Hán

CỦ- Số nét: 10 - Bộ: TẨU 走

ONキュウ
KUN たけ
  たけし
  • Củ củ 赳赳 hùng dũng, tả cái dáng vũ dũng.