Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 趙TRIỆU
Hán

TRIỆU- Số nét: 14 - Bộ: TẨU 走

ONチョウ, ジョウ, キョウ
  • Nước Triệu.
  • Họ Triệu.
  • Trả lại. Như phụng triệu 奉趙 kính trả lại các đồ vật hầu ngài (do tích truyện Lạn Tương Như 藺相如 đem ngọc bích về Triệu ngày xưa).
  • Chạy vùn vụt.