Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 覃ĐÀM,DIỄM
Hán

ĐÀM,DIỄM- Số nét: 12 - Bộ: TÂY, Á 西

ONタン, エン
  • Kịp, lan tới, ơn lây. Phép ngày xưa nhà vua có việc gì mừng thì phong tặng cho tổ tiên các quan gọi là đàm ân 覃恩.
  • Sâu rộng, như đàm phủ 覃府 phủ sâu rộng, nói tôn quý dinh phủ nhà người khác là sâu và rộng.
  • Một âm là diễm. Sắc.