Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 覈HẠCH
Hán

HẠCH- Số nét: 19 - Bộ: TÂY, Á 西

ONカク, ケツ
KUN覈べる しらべる
  • Nghiêm xét, xét sự gì được thực đích gọi là hạch thực 覈實.
  • Nghiệt ngã.