Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 矼CANG,KHANG,XOANG
Hán

CANG,KHANG,XOANG- Số nét: 08 - Bộ: THẠCH 石

ONコウ
KUN ばし
  • Xếp đá làm bệ để qua nước gọi là "cang" (bệ đá).
  • Một âm là "khang". Thực thà. Tục quen đọc là chữ "xoang".