Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 砺LỆ
Hán

LỆ- Số nét: 10 - Bộ: THẠCH 石

ONレイ
KUN あらと
  砺く みがく