Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 磊LỖI
Hán

LỖI- Số nét: 15 - Bộ: THẠCH 石

ONライ
  • Nhiều đá.
  • Cao lớn.
  • "Lỗi lạc" 磊落 hoặc "lỗi lỗi lạc lạc" 磊磊落落 lỗi lạc, tài cán hơn người, tâm địa quang minh.