Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 砌THẾ
Hán

THẾ- Số nét: 09 - Bộ: THẠCH 石

ONサイ, セイ
KUN みぎり
  • Thềm.
  • Xếp, xếp đống chồng chất, xếp đá gạch chất từng đống gọi là "đôi thế" 堆砌, chắp nhặt các lời tản mát lại cho thành bài văn gọi là "điền thế" ?砌.