Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 確XÁC
Hán

XÁC- Số nét: 15 - Bộ: THẠCH 石

ONカク, コウ
KUN確か たしか
  確かめる たしかめる
  • Bền.
  • Dích xác.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
XÁC THỰC chính xác; chắc chắn;sự chắc chắn; sự chính xác;xác thực
かめる XÁC xác nhận; làm cho rõ ràng
XÁC chắc chắn; ổn định;sự chắc chắn; sự ổn định
XÁC BẢO sự bảo hộ; sự bảo đảm; sự cam đoan; sự bảo vệ
保する XÁC BẢO bảo hộ; bảo đảm; bảo vệ
XÁC TÍN sự tin tưởng; sự bảo đảm;vững bụng;vững dạ
信する XÁC TÍN tin tưởng
固とした XÁC CỔ vững dạ
固とした信念 XÁC CỔ TÍN NIỆM định tâm
XÁC ĐỊNH sự xác định; quyết định;xác định
定した見解 XÁC ĐỊNH KIẾN GIẢI định kiến
定する XÁC ĐỊNH xác định; lập nên; quyết định
定保険証券 XÁC ĐỊNH BẢO HIỂM CHỨNG KHOÁN đơn bảo hiểm đích danh;đơn bảo hiểm giá
定提供 XÁC ĐỊNH ĐỀ CUNG chào hàng cố định
定申告 XÁC ĐỊNH THÂN CÁO kê khai thuế
定申込 XÁC ĐỊNH THÂN VÀO chào hàng cố định
実な XÁC THỰC chắc;chắc chắn
XÁC XUẤT xác suất
率変数 XÁC XUẤT BIẾN SỐ biến xác suất; biến ngẫu nhiên
XÁC LẬP sự xác lập; sự thành lập
立する XÁC LẬP xác lập; thiết lập; thành lập; xây dựng
XÁC ƯỚC lời hứa chắc chắn; cam kết; hứa chắc
XÁC NGÔN sự khẳng định; sự xác nhận; khẳng định; xác nhận
XÁC NHẬN sự xác nhận; sự khẳng định; sự phê chuẩn; sự xác minh
認する XÁC NHẬN xác nhận; phê chuẩn; kiểm định
認する XÁC NHẬN chiêm ngưỡng;khẳng định;nhận;nhận diện;nhận định;ứng nghiệm
認場所 XÁC NHẬN TRƯỜNG SỞ nơi nhận
認書 XÁC NHẬN THƯ bản xác nhận;giấy xác nhận
かな XÁC đích thật
XÁC đúng; xác thực; chính xác; đích xác; chuẩn xác;;sự đúng; sự chính xác
MINH XÁC dứt khoát
CHÍNH XÁC đích xác;đúng;nhất định;tề chỉnh;vừa vặn
にする MINH XÁC vạch rõ
CHÍNH XÁC chính xác;xác
THÍCH XÁC đích xác;sự đích xác
MINH XÁC rành mạch
MINH XÁC rõ ràng và chính xác; minh xác;sự rõ ràng và chính xác; sự minh xác
定申込 BẤT XÁC ĐỊNH THÂN VÀO chào hàng tự do
BẤT XÁC không xác thực; không chính xác; không đáng tin; không xác đáng;sự không xác thực; sự không chính xác; sự không xác đáng; sự không đáng tin
なデータ CHÍNH XÁC Dữ liệu chính xác
に報告する CHÍNH XÁC BÁO CÁO bẩm bạch
ĐÍCH XÁC rõ ràng; chính xác;sự rõ ràng chính xác;xác
ĐÍCH XÁC đích xác;sự đích xác
THÍCH XÁC sự chính xác
THÍCH XÁC tề chỉnh
真実を証する CHÂN THỰC XÁC CHỨNG thị thực
受領の THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH XÁC NHẬN báo nhận
緊急位置認発信機 KHẨN CẤP VỊ TRỊ XÁC NHẬN PHÁT TÍN CƠ,KY Máy phát Định vị Khẩn cấp
バッファ保失敗 XÁC BẢO THẤT BẠI lỗi bộ đệm (vi tính)