Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芹CẦN
Hán

CẦN- Số nét: 07 - Bộ: THẢO 屮

ONキン
KUN せり
  せい
  よし
  • Rau cần. Kinh Thi 詩經 có câu : Tư nhạo Phán thủy, bạc thái kì cần 思樂?水,薄采其芹 nghĩ thích sông Phán, chút hái rau cần, là bài thơ khen vua Hy Công có công sửa lại nhà học phán cung. Vì thế đời sau nói học trò được vào tràng học nhà vua là thái cần 采芹 hay nhập phán 入? vậy.