Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芥GIỚI
Hán

GIỚI- Số nét: 07 - Bộ: THẢO 屮

ONカイ, ケ
KUN からし
  ごみ
  あくた
  • Rau cải.
  • Hạt cải. Hạt cải nhỏ lắm, nên cái gì nhỏ mọn gọi là tiêm giới 纖芥.
  • Phận hèn hạ gọi là thảo giới 草芥 cỏ rác.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
GIỚI TỬ,TÝ cây cải