Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 范PHẠM
Hán

PHẠM- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ONハン
KUN いがた
  • Con ong, con ong trên đầu có mũ.
  • Họ Phạm.
  • Cùng nghĩa với chữ phạm 範.