Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芬PHÂN
Hán

PHÂN- Số nét: 07 - Bộ: THẢO 屮

ONフン
KUN かおり
  芬しい こうばしい
  • Mùi cỏ thơm. Các đồ ăn có mùi thơm cũng gọi là phân phương 芬芳.
  • Nổi lên, lùm lùm.
  • Cùng nghĩa với chữ phân 紛.