Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 芙PHÙ
Hán

PHÙ- Số nét: 07 - Bộ: THẢO 屮

ON
KUN はす
  • Phù dong 芙蓉 cây hoa phù dong.