Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 苻PHÙ
Hán

PHÙ- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ON
  • Cỏ phù, cũng gọi là cỏ mắt quỷ.
  • Hoàn Phù ?苻 tên riêng của Trịnh Trạch đời Xuân Thu, vì Trạch đánh giặc ở Hoàn Phù giết sạch. Dời sau gọi trộm giặc là hoàn phù là vì đó. Có khi viết là hoàn bồ ?蒲.