Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艸THẢO
Hán

THẢO- Số nét: 06 - Bộ: THẢO 屮

ONソウ
KUN くさ
  • Nguyên là chữ thảo 草.