Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 苧TRỮ
Hán

TRỮ- Số nét: 08 - Bộ: THẢO 屮

ONチョ
KUN
  からんし
  からむし
  • Trữ ma 苧麻 cỏ gai, vỏ dùng đánh sợi để dệt.