Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 剋KHẮC
Hán

KHẮC- Số nét: 09 - Bộ: THẬP 十

ONコク
KUN かつ
  • Chế phục được, cũng như chữ khắc 克. Như kim khắc mộc 金剋木 loài kim chế phục được loài mộc.
  • Tất thế, kíp. Như khắc kỳ 剋期 cứ hạn phải dúng hẹn. Tục viết là khắc 尅.