Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祕BÍ
Hán

BÍ- Số nét: 10 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ON
KUN祕める ひめる
  祕す かくす
  • Thần.
  • Bí mật, chức quan giữ các tờ bồi bí mật gọi là bí thư 祕書.