Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祉CHỈ
Hán

CHỈ- Số nét: 08 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ON
  • Phúc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
国家 PHÚC CHỈ QUỐC GIA nhà nước mà ở đó việc phúc lợi được phát triển mạnh và do nhà nước thực hiện
事業 PHÚC CHỈ SỰ NGHIỆP sự nghiệp phúc lợi
事務所 PHÚC CHỈ SỰ VỤ SỞ Văn phòng phúc lợi
PHÚC CHỈ phúc lợi
社会福傷病兵労働省 XÃ HỘI PHÚC CHỈ THƯƠNG BỆNH,BỊNH BINH LAO ĐỘNG TỈNH Bộ lao động thương binh xã hội
社会福 XÃ HỘI PHÚC CHỈ phúc lợi xã hội