Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祐HỮU
Hán

HỮU- Số nét: 09 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONユウ, ウ
KUN祐ける たすける
  すけ
  さち
  よし
  たすく
  ひろ
  ひろし
  まさ
  • Thần giúp. Khi thiên phụ nhân, quỷ thần bất hữu 欺天負人,鬼神不祐 (Lý Giai Phó 李娃傳) dối trời bỏ người, quỷ thần chẳng giúp.