Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祁KÌ
Hán

KÌ- Số nét: 07 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONキ, ケ
  • Thịnh lớn. Như kì hàn 祁寒 rét dữ.